Norma ISO 19011 – czego dotyczy?

przeprowadzanie audytu wg normy ISO

Prężnie działająca Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (znana szerzej pod nazwą ISO) opracowuje i wydaje szereg zbiorów zasad i wymagań. ISO jest instytucją pozarządową i zrzesza pod sobą wiele organizacji pochodzących z krajów całego świata. Chociaż nie jesteśmy tego świadomi, jej działania mają wpływ na nasze codziennie życie. Czego konkretnie dotyczy norma ISO 19011? Jakie dziedziny działalności reguluje?

Na co wpływa norma ISO 19011?

Wytyczne normy ISO 19011 dotyczą audytów systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego. Nie dotyczy samego sposobu auditowania systemów zarządzania i przeprowadzania audytów, ale zawiera także wymagania dotyczące samego zespołu audytującego. Zawiera wytyczne dotyczące kompetencji zespołu auditującego czy osób zarządzających zakresem programu. Umiejętności auditorów systemu mają kluczowe znaczenie dla jakości procesu auditu. Wytyczne dotyczące auditowania i auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem, jakością czy środowiskowego opracowano w ten sposób, by mogły znaleźć zastosowanie w jak największej ilości przedsiębiorstw, niezależnie od branży czy wielkości firmy.

Wytyczne normy ISO 19011 – jakie zasady auditowania systemów zarządzania zaleca?

Zarządzanie programem audytów, prowadzenie audytów systemów zarządzania czy wymagania dotyczące auditorów systemu są podporządkowane pięciu głównym zasadom.

Etyczność

Zasada ta dotyczy wszystkich członków zespołu auditującego. W celu przeprowadzenia auditu konieczne jest zapoznanie się z wieloma wrażliwymi danymi przedsiębiorstwa. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie działań auditowych musi zachować pełną dyskrecję, być profesjonalną oraz bezstronną.

Rzetelność

Celem audytu jest uzyskanie wiarygodnych danych, wynikających z informacji uzyskanych podczas audytowania systemów. Ocena auditorów powinna być więc pozbawiona subiektywnych wrażeń i bazować na dowodach.

Odpowiedzialność zawodowa

Posiadanie odpowiednich kompetencji zespołu auditującego jest bardzo ważne, ponieważ na osobach odpowiedzialnych za prowadzenie działań auditowych ciąży duża odpowiedzialność.

Niezależność

Do osiągnięcia celów auditu i dokonania rzetelnej oceny dotyczącej systemu zarządzania procesami jakością czy bezpieczeństwa środowiskowego, auditor wiodący musi być stanie wydać ocenę w sposób wolny od uprzedzeń czy cudzych wpływów.

Wnioski na podstawie dowodów

Wynik auditu bazuje wyłącznie na dowodach, które inne osoby mogą następnie zweryfikować, dzięki czemu są nie tylko wiarygodne, ale i odtwarzalne.

Wdrożenie normy międzynarodowej ISO 19011 daje przedsiębiorstwu możliwość dalszego rozwoju. Umiejętności auditorów systemu oraz możliwość zweryfikowania oceny kompetencji zespołu auditującego gwarantują rzetelność i wiarygodność uzyskanych wyników auditu. Zakres normy obejmuje zarówno audyty wewnętrzne, jak i przeprowadzenie na życzenia klienta auditu zewnętrznego systemu zarządzania.